Địa lý tự nhiên

Mon

Các thành phần tự nhiên trên lãnh thổ nước ta có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Em hãy: Phân tích mối quan hệ giữa vị trí địa lý , hoàn lưu gió mùa đối với việc hình thành các đặc điểm khí hậu Việt Nam


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN