Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 8

Cho biểu thức:

A=\(\frac{5x-50}{2x^2+10}\)-\(\frac{x-5}{x}\)-\(\frac{x^2+2x}{2x+10}\)

a) Tìm ĐKXĐ của biểu thức A

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm x để A=3

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.