Câu hỏi của Boo Trình - Tiếng Anh thí điểm lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Nga and Maryam are pen pals, they?
A. don’t B. are C. aren’t D. can’t
2.You can’t speak Chinese, you?
A. aren’t B. are C. can’t D. can
3.You like jeans, you?
A. are B. do C. don’t D. aren’t
4.Hoa has lived in Ha Noi for 3 years, she?
A. doesn’t B. isn’t C. has D. hasn’t
5. Nam passed his exam, he?
A. didn’t B. did C. doesn’t D. wasn’t
6.Jane loves the food and the beaches in Viet Nam, she?
A. isn’t B. doesn’t C. does D. can’t
7.Paul will come to Viet Nam next summer, he?
A. does B. isn’t C. will D. won’t
8.Mary was ill yesterday, she?
A. is B. did C. wasn’t D. was
9.Nam didn’t go to the English Speaking club, he?
A. was B. does C. didn’t D. did
10.Theprogam is interesting,it?
A. isn’t B. is C. does D. doesn’t
11. Let’s go somewhere for a cold drink, ?
A. do you B. shall we C. don’t we D. shall you
12. You used to live in Hue, you?
A. did B. weren’t C. used to D. didn’t
13. I am not late, I?
A. aren’t B. am C. do D. don’t
14. You don’t like love films, you?
A. are B. do C. don’t D. did
15. He enjoyed his time here, he?
A. didn’t B. do C. don’t D. aren’t
16. Na does not know the neighborhood very well,she ?
A. does B. doesn’t C. do D. is
17. She is practicing music lesson in her room, she?
A. is B. doesn’t C. don’t D. isn’t
18.The natural resources will be short in a few decades, ______ they?
A. will B. aren’t C. won’t D. aren’t
20. Nothing is wrong,..............................?
a. is it b. are they, c. isn’t it d. aren’t them

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.