Câu hỏi của Hatsune Miku - Toán lớp 7

1) Tính:

a)  \(\frac{-5}{9}\)\(\frac{-7}{18}\) +\(1\frac{2}{7}\)

b) \(\frac{2^{27}.9^4}{6^9.8^5}\)

c)\(\sqrt{13^2}-5^2\) +\(\sqrt{3^2+4^2}\) -\(\sqrt{\left(-7\right)^2}\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.