Chủ đề 14: Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại-Phương pháp giải theo bảo toàn electron

Nguyễn Đình Vinh

cho hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 4,8 gam Mg tác dụng vừa đủ với H2SO4 đặc nóng phản ứng xong thu được m gam muối và v lít khí H2S tính giá trị v và m

Cẩm Vân Nguyễn Thị
30 tháng 3 2019 lúc 7:51

Để giải bài này có 2 phương pháp

1. Giải bằng PTHH (viết 2 PTHH rồi tính toán dựa vào phương trình)

2. Giải bằng bảo toàn electron

Cô sẽ giải mẫu cho em bằng pp 2

Số e nhường Số e nhận

Al ---> Al3+ + 3e

0,4 0,4 1,2

Mg ---> Mg2+ + 2e

0,2 0,2 0,4

S+6 +8e ---> S-2

0,2 1,6 0,2

Theo bảo toàn e thì ne(nhường) = ne(nhận)

=> nH2S = 0,2 mol => VH2S = 4,48 lít

Muối sau phản ứng thu được là Al2(SO4)3 và MgSO4

nAl2(SO4)3 = 1/2nAl = 0,2 mol

nMgSO4 = nMg = 0,2 mol

=> mmuối = 92,4 gam

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN