Câu hỏi của Lee Je Yoon - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Lee Je Yoon - Toán lớp 9

cho hình vuông ABCD. Trên tia BC, lấy M nằm ngoài đoạn thẳng BC và trên tia CD lấy N so cho DN=BM. Đường vuông góc với MA tại M và đường vuông góc với NA tại N cắt nhau tại F. CMR: CF vuông góc CA

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.