Câu hỏi của Lee Je Yoon - Toán lớp 9

chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hai đường chéo của tứ giác lowig vuông góc với nhau là tổng các bình phương của các cạnh đối diện của tứ giác bằng nhau

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.