Câu hỏi của NHK Linh - Toán lớp 8

Hệ số của  trong khai triển  là bao nhiêu?

Giúp mik vs huhuhu, khocroigianroi,xin mọi người .

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.