Ôn tập góc với đường tròn

Đinh Thị Ngọc Anh

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O:R) . Đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. K đối cứng vs H qua BC.

a) Chứng minh: ACKB là tứ giác nội tiếp

b) Kẻ đường kính AA` của đường tròn (O)

Chứng minh : \(AA`\perp EF\)

c) Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh: H,I,A` thẳng hàng

d) G là trọng tâm tam giác ABC.

Chứng minh: \(S_{AHO}-2S_{AOG}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN