Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Nguyễn Phan Minh Anh

Cho 18,4 gam hỗn hợp Fe và kim loại X hóa trị II vào dung dịch HCl dư ta thu được 2,24 lít khí H2 còn lại m gam chất không tan, lọc lấy m gam chất rắn đó rồi đem nung trong O2 dư thu được oxit phải dùng hết 2,24 lít O2

a. xác định X.

b. Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.

Cam Hải Đăng
Cam Hải Đăng 22 tháng 3 2019 lúc 22:55

a, Fe + 2HCl ➝ FeCl2 + H2

Vì sau pu còn chất rắn không tan SUY RA X đứng sau ( H ) trong dãy hđhh của kim loại

nH2 = nFe = 0,1

suy ra mX = 18,4 - 0,1.56 = 12,8 g

2X + O2 ➝ 2XO

nO2 = 0,1 ➞ nX = 0,2 ➞ MX = 12,8/0,2 = 64

SUY RA X là Cu - Đồng

b, mFe = 5,6

➝ %mFe = 30,43%

%mCu = 69,57%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN