Câu hỏi của Quỳnh Mai - Toán lớp 12

lang tru tam gia ABC.A'B'C'day la tam giac deu canh a. hinh chieu cua A' tren (ABC) trung voi trong tam G cua tam giac ABC. AA'=a\(\sqrt{2}\) 

a, c/m A'ABC la chop▲ deu

b, V(ABC.A'B'C')

c, V(G A'B'C')

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.