Violympic toán 8

Nguyễn Hà Giang

Tìm x biết (x^2 - 5x + 6)×căn bậc 2 của 1-x = 0

Giúp suli nhanh lên đi các bạn.

Le Thanh Mai
21 tháng 3 2019 lúc 2:25

(x2-5x+6)\(\sqrt{1-x}\)=0

(x-3)(x-2)\(\sqrt{1-x}\)=0

đk: 1-x ≥ 0⇔ x ≤ 1

\(\left[{}\begin{matrix}x-3=0\\x-2=0\\\sqrt{1-x}=0\end{matrix}\right.\)

\(\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=2\\1-x=0\end{matrix}\right.\)

\(\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=2\\x=1\end{matrix}\right.\)

nhận cả 3 nghiệm này vì điều kiện là của phương trình căn thì đã thỏa rồi nhé bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN