Câu hỏi của Nguyễn Châu - Toán lớp 10

cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác thỏa mãn a + b + c = 2. CMR : a+ b2 + c+ 2abc < 2

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.