Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Ngữ văn lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Ngữ văn lớp 8

Nước đại việt ta

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trc lo trừ bạo

Như nc Đại Việt ta từ trc 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cx khác

Từ Triệu,Đinh,Lí,Trần bao đời gây nên độc lập

Cùng Hán,Đường,Tống,Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu từng lk khác nhau

Song hào kiệt đời nào cx có

Vậy nên:

Lưu Cung tham công nên thất bại

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô

N.T.Ánh đây nè

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã

Việc xưa xem xét

Chứng cớ còn ghi.

 

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.