Bài 13. Công cơ học

Thái Van Nguyen

để kéo một vật nặng 3500g từ mặt đất lên 8m thì người ta dùng một ròng rọc động để kéo vật. thời gian kéo vật lên là 5 phút

a. nếu bỏ qua lực cản của không khí hãy tính lực kéo của người đó, chiều dại đầu dây tự do của ròng rọc, công và công suất của người công dân

b. trong quá trình kéo vật luôn có lực cản của không khí là 5N hãy tính hiệu suất làm việc của ròng rọc động

Thái Van Nguyen
Thái Van Nguyen 18 tháng 3 2019 lúc 20:31

cứu e part 3 :<,

Bình luận (1)
$Mr.VôDanh$
$Mr.VôDanh$ 18 tháng 3 2019 lúc 20:47

Đổi 3500g=35N

5 phút=300s

a)Do sử dụng ròng rọc động nên lực kéo giảm đi 2 lần

=>F=17,5N

Và độ dài đoạn dây phải kéo tăng lên 2 lần

=> S=8.2=16N

Công sinh ra của người công dân khi sử dụng ròng rọc động là :

A=F.S=17,5.16=280(J)

Công suất của người công dân khi sử dụng ròng rọc động là :

Công cơ học=\(\frac{A}{t}\) =\(\frac{280}{300}\) 1(W)

b)

Do có lực cản của không khí nên công thực sự mà người nông dân phải thực hiện là Atp=Ai+Ac

<=> Atp=280+5=285N

Hiệu suất là :

H= \(\frac{A1.100\%}{Atp}\) =\(\frac{280.100\%}{285}\) =98,2%

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN