Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

\(\begin{cases}\sqrt{9y-2}+\sqrt[3]{7x+2y+2}=2y+3\\x+3y+1=y^2-\frac{1}{y}+\frac{3x+4}{\sqrt{x+1}}\end{cases}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.