Câu hỏi của Từ Yến Nhi - Toán lớp 8

cho x^2+y^2+z^2 lớn hơn hoặc bằng 3 chứng minh x+y+z+xy+yz+xz bé hơn hoặc bằng 6

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.