Câu hỏi của Lee Je Yoon - Toán lớp 9

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi HD, HE lần lượt là đường cao của tam giác AHB và AHC. CMR: 

a)\(\frac{AB^2}{AC^2}=\frac{HB}{AC}\)

b)\(\frac{AB^3}{AC^3}=\frac{DH}{EC}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.