Câu hỏi của Steffy Han - Toán lớp 8

Khi nào thì: \(\left(x+1\right)^2\le0\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.