Câu hỏi của trịnh thủy tiên - Toán lớp 7

Tìm GTLN:

a)\(\frac{1}{4}-\left|x+\frac{3}{2}\right|\)

b)\(\frac{5}{3}-\left|x-\frac{4}{3}\right|-\left|y+\frac{1}{2}\right|\)

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.