Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 9

Tìm GTNN của \(x^2+y^2+\frac{2}{xy}\) với x,y cùng dấu.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.