Câu hỏi của trịnh thủy tiên - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của trịnh thủy tiên - Toán lớp 7

Tìm x,t bt:

10y=15x   Và x-y=-25

      Giúp mk nha

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.