Câu hỏi của Nguyễn Thị Thảo Hiền - Toán lớp 7

Cho hình vẽ dưới:

a/Tính góc N?

b/Tính góc HMN?

Giúp mk vs


H M N A

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.