Câu hỏi của Minh Hiền - Hóa học lớp 0 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Minh Hiền - Hóa học lớp 0

Cho 1,6g CuO tác dụng với H2SO4 2M

a) Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng

b) Tính nồng độ mol của dd muối thu được ( thể tích dung dịch không đổi)

#lề: giải nhanh giúp mk...cần gấp ạ

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.