Câu hỏi của No ri do - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của No ri do - Toán lớp 8

Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với BC cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở D và E chia tam giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau.Tìm tỉ số AD/AB

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.