Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Chứng minh đẳng thức:

\(\sqrt{n+1}\)-\(\sqrt{n}\)\(\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\) với n là số tự nhiên

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.