Câu hỏi của Nguyễn Minh Hiệp - Toán lớp 7

Cho tam giác ABC vuông tại A.M là trung điểm của BC.Trên tia đối của MA lấy điểm D sao cho AM = MD. Gọi I và K lần lượt là hình chiếu của B và C trên AD, kẻ MN vuông góc với AC(N nằm trên AC).(Đã biết BK song song với CI,KN < MC).Kẻ DH vuông góc với BC. Chứng minh BI,DH,MN đồng quy.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.