Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Rút gọn các biểu thức:

a) (2\(\sqrt{3}\)+\(\sqrt{5}\))\(\sqrt{3}\)-\(\sqrt{60}\)

b) (5\(\sqrt{2}\)+2\(\sqrt{5}\))\(\sqrt{5}\)-\(\sqrt{250}\)

c) (\(\sqrt{28}\)-\(\sqrt{12}\)-\(\sqrt{7}\))\(\sqrt{7}\)+2\(\sqrt{21}\)

d) (\(\sqrt{99}\)-\(\sqrt{18}\)-\(\sqrt{11}\))\(\sqrt{11}\)+3\(\sqrt{22}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.