Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 9

Tìm GTNN của biểu thức \(A=\frac{16x^2+4x+1}{2x}\) với x > 0

    Được cập nhật 14/02/2017 lúc 12:28
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.