Câu hỏi của Phạm Hoàng - Toán lớp 10

  1. x2+y2=5
  2. x4-x2y2+y4=13

giải dùm mk cái hpt này vs nha haha

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.