Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 9

Cho \(x^2+y^2=52\) . Tìm GTLN của \(B=2x+3y\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.