Câu hỏi của ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ - Toán lớp 9

giải phương trình sau: \(\sqrt[3]{2+x}+\sqrt[3]{2-x}=1\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.