Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Một cốc  hình lăng trụ đáy hình vuông có cạnh R chứa một chất lỏng . Tính độ cao của H của cột chất lỏng để áp lực F lên thành cốc có giá trị bằng phần nửa áp lực của chất lỏng lên đáy cốc

    Được cập nhật 31/12/2016 lúc 15:42
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.