Câu hỏi của hyduyGF - Toán lớp 7

Tim (x;y) biet rang

\(\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.