Bài 29: Anken

Huyen Nguyen

8,4g một anken phản ứng vừa đủ vs 32g Br2, tìm CTPT

tran quoc hoi
tran quoc hoi 20 tháng 3 2019 lúc 18:46

\(C_nH_{2n}+Br_2\rightarrow C_nH_{2n-2}Br_4\)

\(n_{Br_2}=\frac{3,2}{160}=0,2\left(mol\right)=n_{anken}\)

\(M_{ankin}=\frac{8,4}{0,2}=42\left(g\right)\)

anken \(C_2H_4\) \(C_3H_6\)
M 28 42

vậy anken đó là:\(C_3H_6\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN