Câu hỏi của Hiệp Lộc - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Hiệp Lộc - Hóa học lớp 13

Hòa tan hết 10,8 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, Fe2O3 và Fe vào dung dịch chứa a mol HCl, kết thúc phản ứng thu được 0,672 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 9,75 gam FeCl3. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thấy thoát ra khí NO và 66,38 gam kết tủa. Giá trị của a là:

  1. 0,36
  2. 0,40
  3.  
  4. 0,44
  5.  
  6. 0,48
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.