Bài 38. Axetilen

Nguyễn Minh Uyên

Đốt cháy hoàn toàn V lít khí C2H2 rổi dẫn sản phẩm qua nước vôi trong dư thì thu được 10g kết tủa. a) Tính V b) Dẫn V lít khí C2H2 ở trên qua dd Br dư . Tính khối lượng Br thu được

có: nCaCO3= \(\frac{10}{100}\)= 0,1( mol)

PTPU

2C2H2+ 5O2\(\xrightarrow[]{to}\) 4CO2+ 2H2O (1)

Ca(OH)2+ CO2\(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\)+ H2O (3)

C2H2+ 2Br2\(\rightarrow\) C2H2Br4 (3)

theo PT 1; 2 có: nC2H2= 2nCO2= 2nCaCO3= 0,2( mol)

\(\Rightarrow\) VC2H2= 0,2. 22,4= 4,48( lít)

theo PT 3 có: nC2H2Br4= nC2H2= 0,2( mol)

\(\Rightarrow\) mC2H2Br4= 0,2. 346= 69,2( g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN