CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Công chúa vui vẻ

Cho luồng khí hiđro đi qua ống thủy tinh chứa 20 gam bột đồng ( II ) oxit nung nóng. Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm đi 3,2 gam

a, Tính thể tích khí hiđro (đktc) đã tham gia khử đồng ( II ) oxit trên.

b, Tính hiệu suất phản ứng.

Phạm Đạt
Phạm Đạt 6 tháng 3 2019 lúc 20:01
https://i.imgur.com/omR2XNG.jpg
Bình luận (9)

có: mchất rắn giảm= mO pư với H2

\(\Rightarrow\) nO phản ứng= \(\frac{3,2}{16}\)= 0,2( mol)

PTPU

CuO+ H2\(\xrightarrow[]{to}\) Cu+ H2O

a/ theo PTPU có: nH2= nO pư= 0,2( mol)

\(\Rightarrow\) VH2= 0,2. 22,4= 4,48( lít)

b/ có: nCuO pư= nO pư= 0,2( mol)

\(\Rightarrow\) mCuO= 0,2. 80= 16( g)

\(\Rightarrow\) H= \(\frac{16}{20}\). 100%= 80%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN