Câu hỏi của Ác Quỷ Bóng Đêm - Toán lớp 10

Cho a,b>0 và ab=1 CMR \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{2}{a+b}\ge3\)

 

    Được cập nhật 16/02 lúc 23:13
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.