Câu hỏi của Nguyễn Phi Hòa - Hóa học lớp 8

Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g sắt trong bình chứa khí \(O_2\)

A. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra và tính thể tích khí \(O_2\) ( ở đktc ) đã tham gia phản ứng trên.

B. Tính khối lượng \(KCLO_3\) cần dùng để khi phân hủy thì thu được thể tích khí \(O_2\)  cần sử dùng cho phản ứng trên.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.