Đề kiểm tra 1 tiết chương I : Chất-Nguyên tử-Phân tử - Đề 1

Phạm Thị Mỹ Ngân

Nhận biết các chất không màu sau ( viết PTHH nếu có)

a. CH4, C2H4, CO2, H2

b. CH4, C2H2, SO2, CL2

a/

dẫn từng khí qua dd nước brom

+ khí làm dd nước brom mất màu là C2H4

C2H4+ Br2\(\rightarrow\) C2H4Br2

+ khí không làm dd nước brom mất màu là CH4, CO2 và H2

để phân biệt CH4, CO2 và H2 ta dần từng khí qua dd nước vôi trong

+ khí làm nước vôi vẩn đục là CO2

CO2+ Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\)+ H2O

+ khí không làm nước vôi vẩn đục là CH4 và H2

để phân biệt CH4 và H2 ta dẫn từng khí qua ống nghiệm đựng bột CuO nung nóng

+ khí làm bột trong ống nghiệm chuyển từ màu đen sang đỏ là H2

CuO+ H2\(\xrightarrow[]{to}\) Cu+ H2O

+ khí không làm bột trong ống nghiệm chuyển màu là CH4

b/

dẫn từng khí qua dd nước vôi trong

+ khí làm nước vôi vẩn đục là SO2

SO2+ Ca(OH)2\(\rightarrow\) CaSO3\(\downarrow\)+ H2O

+ khí không làm nước vôi vẩn đục là C2H4, C2H2 và Cl2

để phân biệt C2H4, C2H2 và Cl2 ta dẫn từng khí qua dd nước brom

+ khí làm dd nước brom mất màu nhanh là C2H2

C2H2+ 2Br2\(\rightarrow\) C2H2Br4

+ khí làm dd nước brom mất màu chậm hơn là C2H4

C2H4+ Br2\(\rightarrow\) C2H4Br2

+ khí không làm dd nước brom mất màu là Cl2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN