Câu hỏi của Phạm Hoàng - Hóa học lớp 13

Cho 21,6g hỗn hợp Fe,Fe2O3 phản ứng VddHCl 1M thu dc 2,24l H2

a, tính %mFe

b, tính VddHCl

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.