Câu hỏi của Tung Nguyễn - Toán lớp 9

giải phương trình 

a)\(\sqrt{x+4-4\sqrt{x}}+\sqrt{x+9-6\sqrt{x}=1}\)

b)\(x+y+4=2\sqrt{x}+4\sqrt{y-1}\)

c)\(x^2+7x+14=2\sqrt{x+4}\)

d)\(\sqrt{x-4}+\sqrt{6-x}=x^2-10x+27\)

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.