Unit 9 : Natural Disasters : Test 1

Tun Duong

36. If/ it/ not rain/ tomorrow/ I/ go/ camping/ my friends. - _______________________________________________________________________________. 37. If/ I/ meet/ alien/ outer space/ I/ invite/ home/ talk. - _______________________________________________________________________________. 38. I/ never/ travelled/ by/ air. - _______________________________________________________________________________. 39. The students/ study/ for exam/ now. - _______________________________________________________________________________. 40. It/ be/ such/ cold day/ we/ decide/ not/ go out. - _______________________________________________________________________________.

mấy bạn làm xong có thể ghi lại cho mình công thức, cấu trúc để làm bài trên vs nha
Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 3 tháng 3 2019 lúc 17:02

36. If/ it/ not rain/ tomorrow/ I/ go/ camping/ my friends. - ______ If it does not rain tomorrow I will go camping with my friends._________________________________________________________________________. 37. If/ I/ meet/ alien/ outer space/ I/ invite/ home/ talk. - _______If I met alien at outer space I would invite her to home and talk.________________________________________________________________________. 38. I/ never/ travelled/ by/ air. - ____________ I have never travelled by air.___________________________________________________________________. 39. The students/ study/ for exam/ now. - __________The students are studying for exam now._____________________________________________________________________. 40. It/ be/ such/ cold day/ we/ decide/ not/ go out. - ______It is such a cold day that we decide not to go out._______________________________

Bình luận (0)
Lê Thành Vinh
Lê Thành Vinh 3 tháng 3 2019 lúc 20:29

36. If I doesn't rain tomorrow I will go camping my friends

37. If I met ailen from outer space I would invite their home and talk

38. I have never travelled by air

39, the students are studying from the exam now

40. It was such a cold day that we decied not go out

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN