Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Cho tam giác ABC vuông ở A , đường cao AH , BC= 100 , AH =48

a, Tính AB , AC

b, Từ B vẽ tia BX  sao cho góc ABx = góc ACB . BX cắt AC tại D

Chứng Minh\(\frac{1}{AB^2}=\frac{1}{BD^2}+\frac{1}{BC^2}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.