Câu hỏi của trần bảo trân - Hóa học lớp 8

tìm phân tử khối của chất a biết 3 mol có khối lượng 18.9 gam?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.