Câu hỏi của Trương Nguyên Hạo - Toán lớp 9

Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A , đường cao AH . Độ dài hình chiếu của AB và AC trên BC lần lượt là 2cm và 8cm . Độ dài đường cao AH là ?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.