Câu hỏi của Nguyễn Thanh Huyền - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Thanh Huyền - Toán lớp 7

tìm gtln của cac biểu thức:

A=15-2.(x-1)2

B=-2015-(x2-4)2

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.