Câu hỏi của bảo minh - Toán lớp 8

Cho các số dương x,y,z có tổng bằng 1. Tìm GTNN của : \(\frac{x+y}{xyz}\)

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.