Câu hỏi của bảo minh - Toán lớp 8

Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác , chứng minh rằng : 

\(\frac{a}{b+c-a}+\frac{b}{c+a-b}+\frac{c}{a+b-c}\ge3\)

    Được cập nhật 31/01/2017 lúc 08:30
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.